Mestne karte

Mestne karte so zasnovane in izdelane kot oblikovana kartografska baza v merilu 1:10 000 za vsa večja naselja v Sloveniji, kar je 121 kart (seznam se po potrebi dopolnjuje).

Na tej digitalni osnovi izdelujemo:

  • Tiskane mestne karte v samozaložbi kot samostojne naslove.
 • Tiskane mestne karte in kraje kot dele drugih kartografskih publikacij, npr. karte občine, turističnih območij in podobno.
 • Načrte v digitalni obliki na spletnih straneh občin, podjetij ali ponudnikov lokacijskih storitev.

Vsebina mestnih kart :

  • Objekti (individualna pozidava, bloki – stolpnice, poslovni objekti, državne ustanove, javne ustanove (šolstvo, zdravstvo), cerkve in zgodovinske zgradbe, industrijske zgradbe, skladišča in obrtne delavnice.
 • Cestna in ulična mreža z opisom.
 • Javni potniški promet s postajališči.
 • Hoteli, garažne hiše, parkirišča, bencinski servisi, kopališča, pošte, zdravstveni domovi, bolnišnice, policijske postaje, važnejši spomeniki, diplomatska predstavništva.
 • Raba tal (gozdne površine, parki, športne površine, pokopališča, vrste zazidanih površin).
 • Vodovje (potoki, reke, jezera, močvirnat teren).
 • Relief je prikazan s senčenjem, možno je dodati plastnice z ekvidistanco 10m.
 • Koordinatna mreža je lahko geografska ali pravokotna geodetska.